Poniżej zamieszczamy materiały do przedmiotów "Prawo lotnicze i procedury", "Prawo lotnicze i procedury ATC" I i II, "Procedury operacyjne":

NOWOŚĆ!!! Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (Regulation (EU) No 1321/2014) - zawiera wszystkie przepisy dotyczące Part-M, Part-145, Part-66, Part-147 i Part-T - LINK

1. Załączniki (Aneksy) do Konwencji Chicagowskiej oraz Konwencje: Warszawska, Rzymska, Tokijska, Haska, Montrealska - LINK

2. Liczba państw ratyfikujących poszczególne konwencje - LINK

3. Załącznik III (Part-66) do Rozporządzenia 2042 wraz z Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia Wymagań (AMC) i Materiałami Pomocniczymi (GM) - LINK (stan na 2012 r.)

4. Załącznik IV (Part 147) do Rozporządzenia 2042 wraz z AMC i GM - LINK (stan na 2012 r.)

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania,  OJ L 362, 17.12.2014, p. 1–194 - LINK

6. Ustawa Prawo lotnicze i akty wykonawcze http://ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-krajowe/204-ustawa-prawo-lotnicze-i-akty-wykonawcze

7. Skrypt "Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego" - LINK

8. TERRORYZM LOTNICZY – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA (konwencje, definicje) -LINK

9. Konwencje antyterrorystyczne ONZ – charakterystyka oraz zakres zobowiązań nałożonych na państwa - strony- LINK

10. Międzynarodowe prawo lotnicze - publiczne i prywatne - LINK

11. Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) Polska - LINK

12. Depesze lotnicze/meteo - LINK

Klasyfikacja chmur (zdjęcia) - NOAA/NASA

METEOROLOGIA DLA PILOTÓW - PORADNIK

13. Kiciński M., (prezentacja) Prawo transportowe Transport lotniczy Wybrane zagadnienia - Publikacje dot. zagadnień prawnych w transporcie lotniczym (konwencje, organizacje)

14. Konwencja rzymska z 1952 r. (ang.) - LINK

15.  EUROCONTROL Safety Regulatory Requirements – ESARRs - LINK

16. AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES-AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT STUDY GROUP (AIS-AIMSG) - LINK

17. Kody i skróty używane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym - 8400 LINK

18. European AIS Database - LINK

19. PAŻP - LINK

20. Drony - LINK

21. Wyszukiwarka aktów prawnych UE EUR-lex.

22. Unijna czarna lista linii lotniczych - wyszukiwarka 

23.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych - LINK

24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk - LINK

25. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym - LINK

26. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych - LINK  (tekst skonsolidowany z dn. 18/02/2016)

27. Certyfikacja - strona ULC

28. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym -LINK

29. ICAO Doc 4444, Zarządzanie Ruchem Lotniczym PANS - LINK

30. ICAO Doc (różne) - LINK

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni - LINK

32. Dziennik Urzędowy ULC

33. Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 2, 2013).

34. Strategia Lotnicza UE

35.  Crocker D., Dictionary of Aviation, second edition, A & C Black, London 2005.

36. Doc 10011 „Podręcznik do szkolenia w zakresie zapobiegania i wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych” (wydanie pierwsze)

37. Zarządzenie Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych

38.  Doc 8168 Operacje Statków Powietrznych, Tom I — Procedury Lotu

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych + ZAŁĄCZNIKI

40. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, Dz.U. 2013 poz. 1077.

 41. „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)” http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/regulacje_europejskie/_latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_18102017.pdf

 42.  

 • Literatura uzupełniająca:
 • - podręczniki Jeppesen,
  - Stewart S., Edwards J., Lotnictwo komunikacyjne - podręcznik ogólnej wiedzy lotniczej, Pileus, 2016,
  - Fellner R., Jafernik H., Prawo i procedury lotnicze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015,
  - Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • - Fellner R., Jafernik H., Aeronautical regulations in exercises, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015,
 • Fellner R., Fellner A., Balcerzak T. Osowski M., Piechoczek E., Szarama P., Uchroński P., Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami, AIRCOM, Warszawa 2015.
  - Ćwiklak J., A.Fellner, R. Fellner, H. Jafernik, K. Kusek, Wykonywanie lotów według IFR, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice2014.

   


 Prawa pasażerów

Zgubiony bagaż, opóźniony lot, terminy, prawa pasażera, najczęściej zadawane pytania - informacja na stronie ULC.
Opóźniony/Odwołany lot – poznaj swoje prawa przed wakacyjną podróżą - informacja na stronie ULC.
Problemy z odwołaniem lub opóźnieniem lotu/niewpuszczeniem na pokład, zagubienia lub zniszczenia bagażu, opóźnienie lotu, odwołanie lotu, o czym warto pamiętać, co zrobić, gdy przewoźnik nie odpowie na reklamację lub ją odrzuci? - informacja Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.
Prawa pasażerów linii lotniczych - informacja na stronie UE.
Stawki odszkodowania itp. - infromacje na stronie Federacji Konsumentów.


Transport powietrzny zwłok i szczątków ludzkich

Agreement on the Transfer of Corpses, Strasbourg, 26/10/1973 - LINK

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. - LINK

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych, Dz.U. L 324 z 10.12.2009, str. 23-57 - LINK

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz.U. 2015 poz. 2126 - LINK

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1783 z późń. zm. - LINK


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866 - LINK

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego - LINK

Barcik, J., Czech, P. (2011). Prawne aspekty transportu zwłok z zagranicy. Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 5-9.

Czubik P., Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Tom 5 (2014) s. 117-129.

Answer given by Mr Barnier on behalf of the Commission (2 March 2012) 

European Parliament resolution on the adoption of measures concerning the repatriation of mortal remains (2003/2032(INI))


Transport powietrzny zwierząt domowych

Guidelines for the non-air transport of live wild animals and plants, CITES, 2013, https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/transport/transport_guidelines_2013-english.pdf

Live Animals Regulations (LAR), IATA, 48nd edition, 2016.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Tekst mający znaczenie dla EOG Dz.U. L 178 z 28.6.2013, str. 1-26, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1467129845301&uri=CELEX:32013R0576

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 Tekst mający znaczenie dla EOG Dz.U. L 178 z 28.6.2013, str. 109-148, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0577

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1-44, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0001

Kierzkowski, A. (2012). LIVE ANIMALS REGULATIONS. CHOSEN ASPECTS OF AIR TRANSPORT OF ANIMALS. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, (75), 31-37, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0026-0084

Pavlíková, B. (2015). Obligations Related to the Transportation of pet Animals (Eu Legislation)/Povinnosti Súvisiace S Prepravou Spoločenských Zvierat (Európska Legislatíva). EU agrarian Law, 4(1), 28-32, https://www.degruyter.com/view/j/eual.2015.4.issue-1/eual-2015-0004/eual-2015-0004.xml

Transport zwierząt-prawo, praktyka, perspektywy, Kancelaria sejmu biuro studiów, nr 894, Warszawa 2002. http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-894.pdf

Turoń, K., Juzek, M., & Czech, P. (2015). Praktyczne porady dotyczące krajowego niezarobkowego przewozu zwierząt domowych w transporcie drogowym–aspekt techniczny. Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, nr 88. https://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/ZN_T/pelne_teksty/vol88/121_ZN88_2015_TuronJuzekCzech.pdf

Turoń, K., Juzek, M., & Czech, P. (2015). Praktyczne porady dotyczące niezarobkowego przewozu zwierząt domowych na terenie Unii Europejskiej–aspekt prawny. Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, vol 89. http://sjsutst.polsl.pl/archives/2015/vol86/099_ZN86_2015_TuronJuzekCzech.pdf

Bulitta F. S., Effects of handling on animals welfare during transport and marketing, www.dart-europe.eu/full.php?id=1115108


Inne ciekawe linki (organizacje międzynarodowe, stowarzyszenia, urzędy) znajdziecie w zakładce "Linki". Listę polskich oraz zagranicznych cyfrowych repozytoriów, bibliotek i baz danych zawierających artykuły, raporty, prace dyplomowe i referaty w otwartym dostępie (Open Access) z obszaru transportu znajdziecie w artykule "Miliony artykułów i prac badawczych w otwartym dostępie"